ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๖๓

ที่

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

Electronics & Embedded Technology Within IR4.0

๑๕ – ๒๓ เม.ย. ๖๓

Cinematography for TV Documentary Production

๖ – ๒๘ ก.ค. ๖๓

Special Programme for Malaysia Desk Officers (Junior Level)

๒๓ – ๒๙ มี.ค. ๖๓

Economic Diplomacy Course for International Participants

๓๐ มี.ค. – ๕ เม.ย. ๖๓

Special Programme for Malaysian Desk Officers (Mid Level)

๑๔ – ๒๐ มิ.ย. ๖๓

Negotiation Course for International Participants

๑๐ – ๑๖ ส.ค. ๖๓

IoT Application in Agriculture

๒๐ – ๒๘ มิ.ย. ๖๓

Halal Standards and Conformance Infrastructure

๒๒ – ๒๘ มิ.ย. ๖๓

Handling Hazardous Material Incident

๒๙ มิ.ย. – ๓ ก.ค. ๖๓

๑๐

Technical Application of Solar Photovoltaic (PV) System

๒๙ ก.ย. – ๕ ต.ค. ๖๓

๑๑

Information Technology–Service Management System against ISO/IEC 20000-1:2018

๒๐ – ๒๘ มิ.ย. ๖๓

๑๒

Course on Irrigation Management System 2020

๑๔ – ๒๕ มิ.ย. ๖๓

๑๓

Enhancing Learning through Scientific Inquiry in a Technology Enhanced Environment

๑ – ๑๕ ก.ค. ๖๓

๑๔

Power Plant Business Strategy

๒๙ ก.ย. – ๕ ก.ค. ๖๓

๑๕

Applied Acarology in Public Health

๒๑ ก.ย. – ๒ ต.ค. ๒๕๖๓

๑๖

Managing Digital Records

๒๔ – ๓๐ ส.ค. ๖๓

๑๗

Islamic Capital Market as a Catalyst for the Economic Growth

๑๒ – ๑๘ ก.ค. ๖๓

๑๘

Revolutionizing the Malaysian Construction Section (IR 4.0)

๒๒ – ๒๘ มิ.ย. ๖๓

๑๙

International Course for Senior Officers of Customs on the Importance of Trade Facilitation

๖ – ๑๒ ก.ค. ๖๓

๒๐

International Course for Senior Officers of Customs on e-Commerce

๓ – ๙ ส.ค. ๖๓

๒๑

Strategies in Developing and Managing Sustainable Ecotourism Destinations and Products

๕ – ๑๑ ก.ค. ๖๓

๒๒

Development of Physical Infrastructure

๒๐ – ๒๖ ก.ค. ๖๓

๒๓

Urban Governance and Leadership in Managing Partnerships for Sustainability

๒๗ ก.ย. – ๓ ต.ค. ๖๓

๒๔

Industry Revolution and Robotics Automation

๒ – ๑๓ ก.ย. ๖๓

๒๕

Epidemiological Intelligence and Management Programme

๖ – ๑๒ ก.ย. ๖๓

๒๖

Internet of Things and Drones Discovery

๘ – ๑๙ ก.ค. ๖๓

๒๗

Certificate in Reform of Prison Rehabilitation

๖ – ๒๘ ก.ย. ๖๓

๒๘

Fostering Industry 4.0 in Commercialisation Ecosystem & Technopreneurship Development

๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๖๓

๒๙

Managing Rural Libraries for Librarians

๑๓ – ๑๙ ก.ค. ๖๓

๓๐

Responsible Tourism: Preservation and Conservation of Culture and Heritage for Sustainable Tourism Destination

๒๗ ก.ย. – ๓ ต.ค. ๖๓

๓๑

Fintech and Data Science for Islamic Finance

๑๒ – ๑๘ ก.ค. ๖๓

๓๒

Disaster Risk Reduction and Management

๕ – ๑๑ ต.ค. ๖๓

๓๓

The Dynamics of Youth and Terrorism: Understanding and Countering the Issue

๔ – ๑๒ ส.ค. ๖๓

 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://mtcpcoms.kln.gov.my/mtcpcoms/online/list_course

หรือติดต่อสอบถาม คุณพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102 หรือ 098 262 9797

อีเมล์ pi.khemthong@mfa.mail.go.th

ไฟล์แนบ