กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบผู้บริหาร

   
 
 
นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

 

นางจิตเกษม  ตัณฑศิริ
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑
 
นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒

                                                   สำนักงานเลขานุการกรม

   
 
นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล
เลขานุการกรม
 
     

ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

     
   
 
นางสาวอัธยา มีแม่นวิทย์
  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 
     

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

     
 
นายวัฒนวิทย์  คชเสนี
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี
 
นางสมส่วน ฮาว
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี
     

  ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ 

     
 
นางสาวสายัณห์  กองโกย
ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑
 
นายบรรจง   อมรชีวิน
ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ๒
     

  ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนารัพยากรมนุษย์

     
   
 
นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ
ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 
     

                                    ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ

     
 
นางสาวรมยวดี สาระเกษตริน
   ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ
 
นางสุพร   เสนจันทร์ธิไชย
รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา