เกี่ยวกับกรมฯ

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

นายวัฒนวิทย์  คชเสนี

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

สำนักงานเลขานุการกรม

 

นางประภัสสร  ธนูสิงห์

เลขานุการกรม

 

นายณรัฐ วิชญนันท์

หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

 

 

นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผล

การให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

นางสาวสายัณห์  กองโกย

ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑

 

นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

 

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

 

ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนารัพยากรมนุษย์

 

นางอรุณี ไฮม์ม

ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ

 

นางสุพร เสนจันทร์ธิไชย

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา