กระทรวงการต่างประเทศ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

 
 
นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

 

วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน 2509      
                 
เกษียณ     1 ตุลาคม 2569      
                 
สถานภาพการสมรส โสด        
                 
การศึกษา     1. รัฐศาสตร์บัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      2. Master of Arts in International Relations, Sophia University 
        ประเทศญี่ปุ่น      
      3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 วิทยาลัยนักบริหาร 
        สำนักงาน ก.พ พ.ศ. 2555    
                 
ประวัติการรับราชการ            
พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 3 นายเวร (ชั้น 1)  กองยุโรป กรมการเมือง
พ.ศ. 2536 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
    ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
    ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาเซียน
พ.ศ. 2544  ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
    ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
      กรมองค์การระหว่างประเทศ    
                 
ประวัติการรับราชการ (ต่อ)            
11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง นักการทูต ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสันติภาพ ความมั่นคง
      และการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม (นักการทูต ระดับชำนาญการ) สำนักงานเลขานุการกรม 
      กรมเอเชียตะวันออก      
    ดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานเลขานุการกรม 
      กรมเอเชียตะวันออก      
พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ) สถานเอกอัครราชทูต 
      ณ กรุงโตเกียว      
พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
      สำนักงานปลัดกระทรวง      
พ.ศ. 2560 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการกงสุล       
พ.ศ. 2562  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ   
(เมษายน)               

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์          
    1.  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย   เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
    2.  ตริตาภรณ์ช้างเผือก   เมื่อ 5 ธันวาคม 2543
    3.  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   เมื่อ 5 ธันวาคม 2548
    4.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   เมื่อ 5 ธันวาคม 2553
    5.  เหรียญจักรพรรดิมาลา   เมื่อ 5 ธันวาคม 2557