ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมการดูงานด้านการพัฒนา  และการทำฟาร์มในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมการดูงานด้านการพัฒนา และการทำฟาร์มในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย นางอรุณี ไฮม์ม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ นำ นายโกลีนีโอ กาตา ตากาลี (Mr. Kolinio Gata Takali) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิ ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ครอบคลุม เขตอาณาประเทศไทย และ Mr. Pita Tagicakirewa, Counselor สอท. ฟิจิ ไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการทำฟาร์ม ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี