ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การตอนรับอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การตอนรับอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA และคณะ เข้าพบหารือและสวัสดีปีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถานการณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ