ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยและ UNICEF ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ส่วนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยและ UNICEF ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ส่วนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยและ UNICEF ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก Eliminating Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis รวมทั้งรายละเอียดการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือดังกล่าวและความสำเร็จของไทยในการยุติการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ