ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบกรมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ