ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนส่วนให้ฯ ๑ เข้าประชุมและเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนส่วนให้ฯ ๑ เข้าประชุมและเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE)

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จากส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) และร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ “Model development” การพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-กัมพูชา เพื่อนำเสนอแนวนโยบายละทิศทางการให้การสนับสนุนแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๐ -๒๕๖๒) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด ศรีราชา จังหวัดชลบุรี