ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ