ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership โดยสำนักงานในต่างประเทศและกรมที่เกี่ยวข้อง จากงบประมาณเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศด้านปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ และสำนักนโยบายและแผน โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ