ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว ณ สปป.ลาว ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ เพื่อตรวจเยี่ยม ๔ โรงฝึกอาชีพ ได้แก่ สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาช่างยนต์ สาขาการคหกรรมและการตัดเย็บเสื้อผ้า และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว เพื่อตรวจเยี่ยมโรงยิม โดยมี น.ส. สายัณห์  กองโกย ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางประภัสสร  ธนูสิงห์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว