ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ  ณ สปป.ลาว ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว

          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร. แสงจัน กุมนาวง หัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ หรือ Project Steering Committee : PSC เพื่อเป็นการกำกับการดำเนินโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ  และหารือในประเด็นท้าทายในการดำเนินงานโครงการ และในโอกาสประชุม PSC ครั้งที่ ๑ ที่ประชุมได้รับรองเอกสาร Project Logical Framework แลห Project Operational Plan ของโครงการด้วย

          โครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ เป็นไปตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขลาว และได้บรรจุในแผนระยะ ๓ ปี สาขาสาธารณสุข ในที่ประชุมวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๓ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม คือ ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจสุขภาพของประชาชนลาว ๒) การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปถ่ายทอดความรู้และนิเทศ ณ สปป.ลาว ๓) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ ๔) การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างในนครหลวงเวียงจันทน์ ๑๗ แขวง ๕) การส่งตัวอย่าง เข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย และ ๖) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

          สำหรับการดำเนินการต่อไปหลังจากการอบรมผู้ปฏิบัติสำรวจภาวะสุขภาพประชาชนลาว รวมทั้งทดสอบและปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ จำนวน ๔๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปคือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างใน ๑๗ แขวง และนครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาล ๑๐๓ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลจากการสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข (โรคไม่ติดต่อ) ของลาว รวมทั้งวางแผนสร้างระบบป้องกัน และให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคไม่ติดต่อ

          ในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้เน้นย้ำว่า การดำเนินงานโครงการนี้ ต้องการการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโครงการ และการสนับสนุนในกระบวนการทำงานและการประสานกับท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์ความรู้ ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการของการสำรวจไปสู่รุ่นต่อไป เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินการเองได้ในการสำรวจครั้งที่ ๓ คือ อีก ๕ ปีต่อไป นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ควรนำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาว ทั้งในระดับนโยบายและวางแผนไว้ล่วงหน้า และโดยเฉพาะแผนรับมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโรคไม่ติดต่อ

          ศ.ดร.วิชัย เอกพลากร อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพของประชาชนไทย กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีความร่วมมือกับฝ่ายลาวครั้งนี้ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการสำรวจสุขภาพคนไทยมาแล้ว ๖ ครั้ง โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๗ ของประเทศไทย แต่ใน สปป.ลาว เป็นการดำเนินการครั้งที่ ๒ ความร่วมมือในครั้งนี้ ฝ่ายไทยจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ลาว ซึ่งผลที่ได้จากการทำงานจะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้านสุขภาพของประชาชนไทยกับลาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและการวางแผนดำเนินงานด้านระบบสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต