ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว

         เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับ นายแพทย์ เนา บุดตา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ โดยมี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์  ดร.วิชัย  เอกพลกรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดร. แสงจัน กุมนาวง หัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน และคณะนักวิจัย ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกระทรวงสาธารณสุขของ สปป.ลาว เข้าร่วมด้วย ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

          โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เห็นชอบร่วมกันที่จะบรรจุโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ไว้ในแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ลาว ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สาขาสาธารณสุข ในคราวการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานดำเนินงานฝ่ายไทย และ Lao Tropical and Public Health Institute (Lao TPHI) หรือ สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน เป็นหน่วยงานดำเนินงานฝ่ายลาว

          ในพิธีเปิด อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาและกิจกรรมโครงการประกอบด้วย ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจสุขภาพของประชาชนลาว ๒) การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปถ่ายทอดความรู้และนิเทศ ณ สปป.ลาว ๓) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ ๔) การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างในนครหลวงเวียงจันทน์ และ ๑๗ แขวง ๕) การส่งตัวอย่าง เข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัย และ ๖) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้ผลประโยชน์ในวงกว้างแก่ สปป.ลาว มีกิจกรรมหลายมิติ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำไปใช้เพื่อวางนโยบายด้านสาธารณสุขต่อไป และในโอกาสที่ปี ๒๕๖๓ นี้ เป็นปีที่สำคัญของไทยและ สปป.ลาว คือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป. ลาว จึงเห็นว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ในโอกาสฉลองครบรอบในโอกาสดังกล่าว

          ทั้งนี้ ดร.เนา บุตตาฯ ประธานร่วมฝ่ายลาวได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด รวมทั้งโครงการนี้ด้วย

          ในโอกาสนี้ ออท.ดำรงฯ ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการให้ประธานร่วมฝ่ายลาว และประธานร่วมฝ่ายลาวได้มอบต่อให้ LAO TPHI เพื่อใช้งานต่อไป

          นอกจากโครงการนี้แล้ว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุข ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแขวงบ่อแก้ว แขวงจำปาสัก แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคอุบัติใหม่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือในลักษณะโรงพยาบาลคู่แฝดระหว่างแขวงใน สปป. ลาว กับจังหวัดในประเทศไทย ๕ คู่

          สำหรับการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุขนี้ รัฐบาลไทยและ รัฐบาล สปป.ลาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสาธารณสุขใน สปป. ลาว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนลาวอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ สปป. ลาว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ ๓ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) คือ good health and well being ได้