ข่าวและกิจกรรม : กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ “Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation” ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ “Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation”

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่าประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ เพื่อให้มีเวทีอย่างไม่เป็นทางการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนและการดำเนินงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นและตอบสนองผลประโยชน์ของไทยและอาเซียนได้สูงสุด โดยการประชุมดังกล่าวเป็นครั้งแรกในอาเซียน ประกอบด้วยการประชุมหารือ และการเยือนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability - APCD) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจากมุมมองในระดับนโยบาย และการปฏิบัติภาคสนาม รวมทั้งการเผยแพร่และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการความร่วมมือในระดับอาเซียนภายใต้หัวข้อ Inclusive Society for ASEAN through Development Cooperation

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือใต้ – ใต้ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ – ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation– UNOSSC) และสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

 

ในการประชุมดังกล่าว นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยย้ำความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในอาเซียนและระดับโลก โดยการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ตลอดจนรับฟังมุมมองจากสหประชาชาติ ได้แก่ UNOSSC ESCAP อาเซียนและกรอบระดับอนุภูมิภาคเกี่ยวกับทิศทาง แนวโน้ม และบทบาทของความร่วมมือที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกระดับ

 

ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร การมีนโยบายและยุทธศาสตร์ และการจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากความชำนาญของแต่ละประเทศและการประสานงานที่ใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความเกื้อกูลกันของนโยบายและแนวคิดในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ระบุข้อท้าทายสำคัญของความร่วมมือสำหรับประเทศอาเซียน เช่น การพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกภูมิภาค การปรับบทบาทของประเทศต่าง ๆ ตามสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายในระดับการพัฒนาของประเทศอาเซียน เป็นต้น

 

ในการเยือนศูนย์ APCD ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับฟังภารกิจและประวัติของศูนย์ฯ ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของบทบาทของไทยจากการเป็นผู้รับความช่วยเหลือมาเป็นหุ้นส่วนและผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงได้รับฟังแนวคิดและการดำเนินโครงการ ASEAN Home Town Improvement ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบอาเซียน และโครงการ ASEAN Autism Mapping ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนานโยบายและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการออทิสติกในอาเซียน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนได้เยี่ยมชมการฝึกฝีมือและการทำงานของผู้พิการในร้าน 60 Plus Café ที่ให้โอกาสกับผู้พิการและผู้สูงอายุในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอีกด้วย