ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรในหลักสูตร Introductory to STEM Workshop and the Study visit to National Science and Technology Fair 2019 ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรในหลักสูตร Introductory to STEM Workshop and the Study visit to National Science and Technology Fair 2019

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรในหลักสูตร Introductory to STEM Workshop and the Study visit to National Science and Technology Fair 2019 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา แผนงานสามปี ไทย – กัมพูชา สาขาการศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้รับทุนจากกัมพูชา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา และครูผู้สอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๕ ราย ณ โรงแรม ไทปัน สุขุมวิท ๒๓