ข่าวและกิจกรรม : ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และ Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative เข้าร่วมการแนะนำตัวและรับ Ms. Erika Hikita อาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา Public Health เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และ Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative เข้าร่วมการแนะนำตัวและรับ Ms. Erika Hikita อาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา Public Health เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และ Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative ร่วมการแนะนำตัวและรับ Ms. Erika Hikita อาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา Public Health เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภูฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี  ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดี (งานวิจัยและบริการวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือฯ