ข่าวและกิจกรรม : คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ TOR  ของกรมความร่วมมือฯ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ TOR ของกรมความร่วมมือฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. อัธยา มีแม่นวิทย์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ TOR ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องร่างข้อกำหนดการจ้าง (TOR) จัดหาผู้รับจ้างจัดทำต้นฉบับชุดความรู้ และสื่อนำเสนอชุดความรู้ SEP โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือฯ