• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าพบท่านญีปู มุขมนตรีรัฐยะไข่ เมียนมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี และเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว "การฉลองในวาระ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส"
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม Directors-General Forum of ASEAN Countries on Development Cooperation

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด