• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในต่างประเทศ" ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ทำเนียบรัฐบาล
รมว. กต. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๒: “๖๐ ปี: หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไทย-เยอรมัน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด