• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและโครงการ ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐยูกันดา
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกา ในงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ณ ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดศึกษาดูงานหลักสูตร Development of Aquaculture and Food Processing for Food Security based on the Philosophy of Sufficiency Economy ให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (PICs)
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) ร่วมกันเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South - South Cooperation) ในอาเซียนผ่านอาสาสมัครเยาวชน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ (UNV) นำคณะอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด