• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับ นายแพทย์ เนา บุดตา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนา โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง โครงการศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพไทย-ลาว และหารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ที่ สปป.ลาว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี และเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด