• ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้เพิ่มกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ H.E. Dasho Tshering Tobgay นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
ผู้แทนระดับสูงและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิก ESCAP กว่า ๘๐ คน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้-ใต้) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
รัฐบาลไทยสนับสนุนภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) สู่ความสำเร็จสามารถจำหน่ายในประเทศและพัฒนาเพื่อการส่งออก

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด

sep banner

Thai Banner

New Government Banner

Volunteer TICA Banner

Photo Gallary

TICA Alumni

Thai-China Banner

GovChannel Banner

GINFO Database Banner

 

Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Twitter icon
  • Youtube icon